Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2019

niezbywalnie
18:30
2871 f954 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
niezbywalnie
18:30
6048 1e68 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
niezbywalnie
18:30
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:49
2864 32ca 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:49
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:48
9274 8554 390
Reposted fromimaybebad imaybebad viairmelin irmelin
17:48
2512 069a 390
Reposted frommartinini martinini viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:48
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:47
5839 c36e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:47
8045 47db 390
Reposted fromthinspo thinspo viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:47
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:47
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:47
niezbywalnie
17:46
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:45
2743 bcae 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:45
niezbywalnie
17:44
7850 e37a 390
Reposted fromniggertits niggertits viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:43
Czy zastanawialiście się kiedyś, kto siedzi po tej realnej stronie?
  jak wygląda???     gdzie żyje??       jakimi ludźmi się otacza?
Wiemy o sobie wiele, zupa to trochę taki zaniedbany pamiętnik. Znać kogoś bez zupełnej cielesności... 

<<i ta wielka chęć poznania osoby, która wrzuca myśli podobne do moich>>
niezbywalnie
17:43
7740 6d5e 390
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viairmelin irmelin
niezbywalnie
17:42
2152 42d0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl